More

  Federalna uprava policije | Državna služba

  Mostar, 05.12.2023.

  Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Federalne uprave policije, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

   

  J A V N I   K O N K U R S

  za popunu radnih mjesta

  državnih službenika u Federalnoj upravi policije

   

  Radna mjesta:

   

  CENTAR ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA, VJEŠTAČENJA I ISTRAŽIVANJA

  Odsjek za dokumente, rukopise, fono-, foto- i videotehniku, mobilnu i kompjutersku tehnologiju

  01. Viši stručni saradnik – kriminalistički vještak za kompjuterske sisteme i informacione tehnologije – 1 (jedan) izvršilac

  02. Stručni saradnik – kriminalistički vještak za kompjuterske sisteme i informacione tehnologije – 1 (jedan) izvršilac

   

  Odsjek za hemijsko – toksikološka i fizikalna ispitivanja i vještačenja

  03. Stručni saradnik- kriminalistički vještak za fizikalno-hemijska ispitivanja i vještačenja – 1 (jedan) izvršilac

   

  Odsjek za DNK istraživanja i vještačenja

  04. Stručni saradnik – kriminalistički vještak za analizu DNK- analitičar – 1 (jedan) izvršilac

   

  Odsjek za balistička i mehanoskopska vještačenja

  05. Stručni saradnik- kriminalistički vještak za balistička i mehanoskopska vještačenja – 1 (jedan) izvršilac

   

  01. Opis poslova: Obavlja sve poslove u vezi s ispitivanjem, pretragom i pronalaženjem izbrisanih i neizbrisanih podataka na računarima, mobilnim telefonskim aparatima, računarskim komponentama i ostaloj informatičkoj opremi te daje nalaze i tumačenja rezultata, kao član tima učestvuje u uviđajima te na licu mjesta neposredno učestvuje u razjašnjavanju najsloženijih krivičnih djela i događaja, u tom smislu prikuplja sporne i nesporne uzorke materijala neophodnih za daljnja istraživanja-vještačenja, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća:1.501,50 KM

  02. Opis poslova: Obavlja sve poslove u vezi s ispitivanjem, pretragom i pronalaženjem izbrisanih i neizbrisanih podataka na računarima, mobilnim telefonskim aparatima, računarskim komponentama i ostaloj informatičkoj opremi te daje nalaze i tumačenja rezultata, kao član tima učestvuje u uviđajima te na licu mjesta neposredno učestvuje u razjašnjavanju najsloženijih krivičnih djela i događaja, u tom smislu prikuplja sporne i nesporne uzorke materijala neophodnih za daljnja istraživanja-vještačenja, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća:1. 424,50 KM

  03.Opis poslova: Vrši fizikalno-hemijska ispitivanja i vještačenja eksploziva, eksplozivnih tvari i pirotehničkih smjesa, tragova boja i lakova, stakla, plastike, gume, zemlje, metala, zapaljivih materija i tragova s požara, vještačenja uništenih oznaka na metalnim i drugim površinama (restitucija identifikacijskih brojeva na šasijama vozila) te vještačenja nepoznatih tvari anorganskog porijekla primjenom metoda klasičnih i instrumentalnih hemijskih metoda kao i specifičnih kriminalističko-tehničkih metoda te daje izvještaj o provedenim ispitivanjima i dobivenim rezultatima; prati i proučava hemijsko-analitičke metode, sudjeluje u razvoju novih i usavršavanja postojećih metoda rada te prati nova znanja u područjima rada Odsjeka; prati stanje i funkcionalnost instrumentalne opreme u Odsjeku te se brine o njihovoj ispravnosti i servisiranju; vodi određene evidencije u Odsjeku; sudjeluje u pripremi i izradi stručnih uputstava, instrukcija i drugih materijala; učestvuje u pripremi i realizaciji programa opremanja i stručnog osposobljavanja kadrova za poslove kriminalističke tehnike te za poslove rada Odsjeka; sudjeluje u izradi standardnih operativnih procedura; prati i primjenjuje pozitivne zakonske propise iz domene rada Odsjeka; kao član tima, na licu mjesta, neposredno učestvuje u razjašnjavanju krivičnih djela i događaja; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1. 424,50 KM

  04.Opis poslova: Vrši ekstrakciju (izolaciju), kvantifikaciju, amplifikaciju i analizu DNK iz tragova humanog porijekla (krvi, izlučevine, dlake, tkivo, kosti, zubi i dr.) kao i nespornih uzoraka, kao i mitohondrijalne DNK, autosomalne DNK, Y-filer, SNP; animalne i biljne DNK; vrši statističku obradu rezultata DNK ispitivanja, po pozivu suda i tužilaštva pristupa glavnim pretresima vezano za iznošenje nalaza i mišljenja DNK vještačenja; vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1. 424,50 KM

  05. Opis poslova: Vrši sva potrebna ispitivanja u vezi s vatrenim, gasnim, zračnim i drugim oružjem; vrši sva potrebna ispitivanja u vezi s mehaničkim tragovima i mehanizmima za zabravljivanje te daje izvještaj o provedenim ispitivanjima i dobivenim rezultatima; prati i proučava metode vezane za balistička i mehanoskopska vještačenja te sudjeluje u razvoju novih znanja u područjima rada Odsjeka; prati stanje i funkcionalnost instrumentalne opreme u Odsjeku te se brine o njihovoj ispravnosti i servisiranju; sudjeluje u pripremi i izradi stručnih uputstava, instrukcija i drugih materijala; prati i primjenjuje pozitivne zakonske propise iz domena rada Odsjeka; kao član tima, na licu mjesta, neposredno učestvuje u razjašnjavanju najsloženijih krivičnih djela i događaja; obavlja sve poslove vezane za IBIS-sistem; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća:1.424,50 KM

   

  Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

  2. da je stariji od 18 godina;

  3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

  4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

  5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

  6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

   

  Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:

  Poziciju 01.:

  – VSS , VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranjadiploma visokog obrazovanja- elektrotehnički fakultet, fakultet za kompjuterske nauke, prirodno-matematički fakultet-smjer matematika ili fizika, fakultet kriminalističkih nauka, ekonomski fakultet, mašinski fakultet

  – 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

  – poznavanje engleskog jezika, (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)

  – poznavanje rada na računaru

   

  Poziciju 02.:

   – VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-diploma visokog obrazovanja – elektrotehnički fakultet, fakultet za kompjuterske nauke, prirodno-matematički fakultet-smjer matematika ili fizika, fakultet kriminalističkih nauka, ekonomski fakultet, mašinski fakultet

  – 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

  – poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)

  – poznavanje rada na računaru

   

  Poziciju 03.:

  – VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja –prirodnomatematički fakultet, odsjek hemija, hemijsko-tehnološki fakultet, farmaceutski fakultet, prehrambeno-biotehnološki fakultet

  – 1 ( jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

   

  Poziciju 04.:

  – VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja –prirodnomatematički fakultet- odsjek biologija, smjer genetika, studije zdravstvenih nauka

  – 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

  – poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)

  – poznavanje rada na računaru

   

  Poziciju 05.:

  – VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – mašinski fakultet , prirodno-matematički fakultet, smjer fizika

  – 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

  – poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)

  – poznavanje rada na računaru

   

  Prijavljivanje – potrebni dokumenti:

  1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu, ul.Branilaca Sarajeva br. 15. ili na web stranici Agencije: https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba

  2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Branilaca Sarajeva br. 15.. ili na web stranici Agencije: https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba).

  3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika , a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

  b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

  c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

   

  NAPOMENE ZA KANDIDATE:

  O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba). Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

  Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

  Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

  Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.

  Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

  Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ , neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

  Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

  Za izabrane kandidate, prije postavljenja, izvršiće se sigurnosne provjere za pristup tajnim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH” br. 54/05 i 12/09), te u slučaju da se utvrdi postojanje sigurnosnih smetnji, izabrani kandidati kod kojih se utvrde navedene smetnje neće biti primljeni u radni odnos.

  Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

   

  Agencija za državnu službu Federacije BiH

  Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službi

  Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe

  Ul. Alipašina br. 6

  71 000  S a r a j e v o

  sa naznakom:

  „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

  u Federalnoj upravi policije

  (sa pozivom na broj: 06-30-8-1125/23) ”

                                                                                                                                                  

  Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

  Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK

  Mostar, 05.12.2023.

  Informacije

  Datum objave

  Datum isteka

  Kategorija

  Vrsta posla

  Lokacija

  Broj izvršilaca

  Email

  Broj telefona

  Prijavite se na oglas

  Ovim putem se prijavljujem za radno mjesto oglašeno na zip.ba.

  Informacije

  Pozicija posla

  Datum objave

  Datum isteka

  Kategorija

  Vrsta posla

  Lokacija

  Broj izvršilaca

  Email

  Broj telefona

  Napomena

  Zip.ba ne odgovara za navode iz oglasa, izmjene i dopune za vrijeme trajanja oglasa, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta oglasa.

  Slični poslovi

  1. Ekonomista ...

  „AUTO NUIĆ“ | trgovina

  Tužiteljstvo BiH | pravosuđe

  Tužiteljstvo BiH | pravosuđe

  Restoran „REGINA“ Međugorje | Ugostiteljstvo

  PZU „EUROFARM CENTAR POLIKLINIKA“ Sarajevo | zdravstvo

  1. Ekonomista ...

  „AUTO NUIĆ“ | trgovina

  Tužiteljstvo BiH | pravosuđe