More

  Sveučilište u Mostaru | Sveučilište

  Večernji list, 01.12.2023.

  Na temelju čl. 20. a Zakona o radu Federacije BiH („ Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko- neretvanske županije“, br. 4/12), čl. 18. Statuta Sveučilišta u Mostaru, čl. 9.  Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, raspisuje se

   

  J A V N I   N A T J E Č A J

  za prijem u radni odnos na Sveučilištu u Mostaru

   

  I. Predmet javnog natječaja;

  Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

   

  1. Referent za tehničku pripremu – 1 izvršitelj

   

  II. Mjesto rada

  Mjesto rada je u Mostaru – Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana br. 1, Mostar.

   

  III. Kratak opis poslova:

  • Raditi na tehničkoj pripremi dokumenta za tisak; unosu i prijelomu teksta skeniranju i obradi slika, montaži fotografija, a po potrebi i korekturi i prijevodu teksta za tisak npr. Brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog materijala predviđenog za tisak; održavanju tiskarske opreme i tiskare.

   

  Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilišta u Mostaru.

   

  IV. Uvjeti;

  Opći uvjeti:

  • da je osoba državljanin BiH,
  • da osoba ima navršenih 18 godina života,
  • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti),
  • završena srednja škola za zanimanje grafičar/tiskar ili druga završena srednja škola s radnim iskustvom od jedne godine.

   

  V. Uz potpisanu prijavu na Natječaj s obveznom naznakom naziva radnog mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena preslika):

  • Životopis s adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • svjedodžbu/uvjerenje o završenoj srednjoj školi za zanimanje grafičar/tiskar ili o završenoj drugoj srednjoj školi uz potvrdu o radnom iskustvu u struci od najmanje jedne godine.

   

  VI. Napomena:

  Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

  Preslika prijave s traženom dokumentacijom treba se dostaviti i na elektronskom mediju USB-u (u slučaju razlika između originala i preslike prijave, vjerodostojan je original prijave).

  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

  Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravovremenu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto. Kandidati koji ispunjavaju navedeno bit će pisanim putem (putem maila) obaviješteni o datumu održavanja prethodne provjere znanja, sposobnosti i vještina koja će se obaviti putem intervjua.

  Ako kandidat koji se prijavio za radno mjesto ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

  Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

  Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

  Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Prijavu, vlastoručno potpisanu, s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti poštom ili osobno na adresu:

   

  Sveučilište u Mostaru

  Trg hrvatskih velikana br. 1

  88 000  M o s t a r

  /Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  Referent za tehničku pripremu – NE OTVARATI/“

   

  Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

  Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

  Mostar, 01.12.2023.

  Informacije

  Datum objave

  Datum isteka

  Kategorija

  Vrsta posla

  Lokacija

  Broj izvršilaca

  Email

  Broj telefona

  Prijavite se na oglas

  Ovim putem se prijavljujem za radno mjesto oglašeno na zip.ba.

  Informacije

  Pozicija posla

  Datum objave

  Datum isteka

  Kategorija

  Vrsta posla

  Lokacija

  Broj izvršilaca

  Email

  Broj telefona

  Napomena

  Zip.ba ne odgovara za navode iz oglasa, izmjene i dopune za vrijeme trajanja oglasa, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta oglasa.

  Slični poslovi

  1. Ekonomista ...

  „AUTO NUIĆ“ | trgovina

  Tužiteljstvo BiH | pravosuđe

  Tužiteljstvo BiH | pravosuđe

  Restoran „REGINA“ Međugorje | Ugostiteljstvo

  PZU „EUROFARM CENTAR POLIKLINIKA“ Sarajevo | zdravstvo

  1. Ekonomista ...

  „AUTO NUIĆ“ | trgovina

  Tužiteljstvo BiH | pravosuđe