More

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine | Državna služba

  Dnevni list, 28.11.2023.

  Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08 i 63/23), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje

   

  PONOVLJENI JAVNI OGLAS

  za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

  Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

  Bosne i Hercegovine

  Projekat unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH-treća faza-ICEA III i Projekat jačanja kapaciteta pravosuđa

   

  • SLUŽBENIK ZA ADMINISTRACIJU – 1 izvršilac

   

  Broj oglašene pozicije: 030/23

  Status:ugovor o radu na određeno vrijeme

  Probni rad: 3 mjeseca

  Rok za prijave: 06.12.2023. god.

   

  Opis poslova:

  • pomaže, po potrebi, u organizovanju i koordiniranju rada komisija za izbor, imenovanja i razrješenja;
  • pomaže u pripremi dokumentacije potrebne u toku postupka zapošljavanja, te pruža pomoć u provođenju početne obuke i usmjeravanja novih uposlenika s ciljem njihovog uspješnog uključenja u organizaciju;
  • vodi ažurnu evidenciju o osoblju VSTV-a i brine o povjerljivosti podataka, održava i ažurira lične dosjee uposlenika, ažurira evidenciju o zapošljavanju i kadrovsku bazu podataka; sakuplja i održava podatke i informacije (uključujući prisustvo uposlenika na poslu), obavlja dužnosti koje se odnose na obradu podataka, priprema potrebne informacije, izvještaje i prezentacije;
  • po potrebi, prevodi korespondenciju i druga dokumenta na engleski i na službene jezike BiH;
  • vodi i ažurira plan rada;
  • vrši kopiranje, uvezivanje i slične tehničke poslove za potrebe VSTV-a;
  • obavlja administrativne i druge poslove za potrebe odjela, uključujući fotokopiranje, prijem / otpremu pošte i faksova, te telefonskih poruka;
  • osigurava potreban uredski materijal i opremu, te obavlja administrativne i asistentske poslove;
  • osigurava tehničke i druge uslove za pripremu i održavanje sastanaka, koordinira i saziva sastanke i organizira službena putovanja, te obavlja i druge poslove protokola;
  • obavlja i druge poslove koje mu dodijeli nadređeni.

   

  Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (član 10.), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  • VŠS / VSS (Vl stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
  • najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • sposobnost za rad u sredini s povjerljivim informacijama;
  • sposobnost izvršavanja zadataka u utvrđenim rokovima
  • napredno poznavanje informacionih tehnologija;
  • napredno poznavanje engleskog jezika;
  • spremnost na putovanja;
  • sposobnost usmenog i pismenog izražavanja;
  • zrelo prosuđivanje i fleksibilnost;
  • posjedovanje kompetencija: komunikativnost, timski rad i odgovornost.

   

  Uz prijavu(obavezni prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike)na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
  • original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi. Ovaj uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom; i
  • uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

   

  Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

  U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Zahtijevani format je .PDF).

  Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

  Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: [email protected] (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:

   

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Ul. Kraljice Jelene br. 88

  71 000  S a r a j e v o

  Sa naznakom:

  „Prijava na javni oglas broj 030/23“

  Fax: +387 (0) 33 707 550

   

  Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

  Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

  Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

  Broj oglašene pozicije 030/23 mora biti naveden.

  Rok za prijave: 06.12.2023. godine.

  Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

  Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK

  Mostar, 28.11.2023.

  Informacije

  Datum objave

  Datum isteka

  Kategorija

  Vrsta posla

  Lokacija

  Broj izvršilaca

  Email

  Broj telefona

  Prijavite se na oglas

  Ovim putem se prijavljujem za radno mjesto oglašeno na zip.ba.

  Informacije

  Pozicija posla

  Datum objave

  Datum isteka

  Kategorija

  Vrsta posla

  Lokacija

  Broj izvršilaca

  Email

  Broj telefona

  Napomena

  Zip.ba ne odgovara za navode iz oglasa, izmjene i dopune za vrijeme trajanja oglasa, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta oglasa.

  Slični poslovi

  1. Ekonomista ...

  „AUTO NUIĆ“ | trgovina

  Tužiteljstvo BiH | pravosuđe

  Tužiteljstvo BiH | pravosuđe

  Restoran „REGINA“ Međugorje | Ugostiteljstvo

  PZU „EUROFARM CENTAR POLIKLINIKA“ Sarajevo | zdravstvo

  1. Ekonomista ...

  „AUTO NUIĆ“ | trgovina

  Tužiteljstvo BiH | pravosuđe